Tags: صادرات

خاص ترین موفقیت، خاص ترین چالش سال ۹۷

خاص ترین موفقیت، خاص ترین چالش سال ۹۷

این مصاحبه در معدن نامه در موره ۲۰ فروردین ۱۳۹۸ منتشر گردیده است.   حسام ادیب، رئیس هیئت مدیره گروه دانش بنیان پاترون سال ۹۷ با فاصله پر چالش ترین سال در تمام دوران گروه پاترون بود که بخش عمده ای از آنها به عوامل بیرونی مرتبط بود. به طور خلاصه چالشهای گروه پاترون در سال… READ MORE