Tags: روغن روان سازی

استفاده از انواع روغن‌ها در هنگام ریختـه‌گری

استفاده از انواع روغن‌ها در هنگام ریختـه‌گری

به نظر شما با استفاده از انواع روغن‌ها در هنگام ریختـه‌گری، میتـوان به روان‌سازی مناسب دست یافت؟ نقطه ذوب روغن: a. نقطه اشتعال اول (FLASH POINT): درجه حرارتی است که در آن در بالای روغن تراکم مواد فرار به حدی می¬رسد که شعله های باریکی پدیدار می¬گردند. اما شعله پایدار نمی¬باشد. نقطه اشتعال در اغلب… READ MORE