Tags: روز جهانی زن

روز جهانی زن گرامی باد

روز جهانی زن گرامی باد

لحظه ای جهانی را تصور کنید که در آن هیچ زنی وجود نداشت، تصورش هم سخت است. با اینکه در طول تاریخ تمام زنان با سختی ها و ستم ها روبرو شدند اما دست از تلاش برنداشتند، وقت آن رسیده است که به حضور موثر آنان در زندگی و جامعه اهمیت دهیم . هشتم مارس”… READ MORE