Tags: جهش تولید

مصاحبه: موانع وارداتی مواد اولیه مانع جهش تولید

مصاحبه: موانع وارداتی مواد اولیه مانع جهش تولید

مصاحبه رئیس هیئت مدیره گروه پاترون، آقای حسام ادیب، با روزنامه دنیای اقتصاد، منتشر شده در مورخ 1399/03/12، شماره 4901، صفحه 26، در خصوص موانع وارداتی مواد اولیه موانع وارداتی مواد اولیه مانع جهش تولید دنیای‌اقتصاد : تامین مواد اولیه شرکت‌های تولیدی یکی از نیازهای اساسی به‌شمار می‌رود که باید با واردات انجام بگیرد، اما موضوع… READ MORE