Tags: بخشنامه ها

توازن در زنجیره فولاد با دخالت دولت ایجاد نمیشود

توازن در زنجیره فولاد با دخالت دولت ایجاد نمیشود

این مطلب در مجله چیلان شماره ۸۶، سال پانزدهم، مهرماه ۱۳۹۸ منتشر گردیده است.   توازن قیمت در زنجیره فولاد حسام ادیب رئیس هیئت مدیره گروه دانش بنیان پاترون   یک اقتصاد پویا نیازمند ایجاد امنیت برای همه بازیگران آن است. هرگاه دولتها با مداخله در قیمت گذاری ها یا صدور بخشنامه های آنی امنیت… READ MORE