Tags: بازدید

بازدید گروه پاترون از صنایع آلومینیوم سازی

بازدید گروه پاترون از صنایع آلومینیوم سازی

در بهمن ماه 1400 بازدید از صنایع آلومینیوم سازی توسط گروه پاترون صورت گرفت. #بازدید #پاترون #گروه_پاترون #صنعت #صنایع #آلومینیوم #صنایع_آلومینیوم #صنعت_آلومینیوم #بهمن_ماه

بازدید مدیران ذوب آهن اصفهان از کارخانه گروه دانش بنیان پاترون

بازدید مدیران ذوب آهن اصفهان از کارخانه گروه دانش بنیان پاترون

مدیران ارشد ذوب آهن اصفهان از کارخانه گروه دانش بنیان پاترون در تاریخ ۲۵ آبانماه ۱۳۹۵ بازدید کردند.   در پی مصرف موفقیت آمیز پودر قالب / کستینگ پات و پودر تاندیش / پاترکس گروه پاترون