Tags: اگزوپات

کاربرد محصول اگزوپات (پودر گرمازای سطح مذاب)

کاربرد محصول اگزوپات (پودر گرمازای سطح مذاب)

کاربرد محصول اگزوپات (پودر گرمازای سطح مذاب) در: 1) سطح مذاب تاندیش و پاتیل 2) ریخته‌گری ماسه‌ای (افزایش کارایی سر تغذیه و نهایتا بهبود تغذیه در ریخته‌گری) 3) اینگات‎ریزی (سرتغذیه)   #اگزوپات #پودر_گرمازا_سطح_مذاب #تاندیش #پاتیل #ریخته_گری #اینگات_ریزی #سرتغذیه

اگزوپات (پودر گرمازای سطح مذاب)

اگزوپات (پودر گرمازای سطح مذاب)

اگزوپات (پودر گرمازای سطح مذاب) به تاخیر انداختن انجماد سطوح آزاد مذاب در اثر واکنش گرمازای سریع و میزان بالای عایق بودن پوسته جامد باقیمانده. کاربرد این محصول در: 1)  سطح مذاب تاندیش و پاتیل 2) ریخته‌گری ماسه‌ای (افزایش کارایی سر تغذیه و نهایتا بهبود تغذیه در ریخته‌گری) 3) اینگات‎ریزی (سرتغذیه) فواید: • قابلیت پخش… READ MORE

اگزوپات (پودر گرمازای سطح مذاب)

اگزوپات (پودر گرمازای سطح مذاب)

اگزوپات (پودر گرمازای سطح مذاب) به تاخیر انداختن انجماد سطوح آزاد مذاب در اثر واکنش گرمازای سریع و میزان بالای عایق بودن پوسته جامد باقیمانده. کاربرد این محصول در: 1) سطح مذاب تاندیش و پاتیل 2) ریخته‌گری ماسه‌ای (افزایش کارایی سر تغذیه و نهایتا بهبود تغذیه در ریخته‌گری) 3) اینگات‎ریزی (سرتغذیه)        … READ MORE

تولید محصول جدید در گروه پاترون

تولید محصول جدید در گروه پاترون

????تولید محصول جدید در گروه پاترون???? اگزوپات (پودر گرمازای سطح مذاب) به تاخیر انداختن انجماد سطوح آزاد مذاب در اثر واکنش گرمازای سریع #محصول_جدید #تولید_محصول #گرما_سطح_مذاب #سطح_آزاد #واکنش_گرما #محصول_گروه_پاترون