مجله داخلی

هشتمین شماره از خبرنامه داخلی گروه پاترون منتشر شد (دی ماه 1402)

هشتمین شماره از خبرنامه داخلی گروه پاترون منتشر شد (دی ماه 1402)

هشتمین شماره از خبرنامه داخلی گروه پاترون منتشر شد (دی ماه 1402) فایل با حجم کم: 32-A-08-00 مجله داخلی پاترون – شماره 8 – دی ماه 1402 – فایل حجم پایین فایل با حجم بالا: 32-A-08-00 مجله داخلی پاترون – شماره 8 – دی ماه 1402 – فایل حجم بالا آنچه در این شماره می‌خوانید:… READ MORE

هفتمین شماره از خبرنامه داخلی گروه پاترون منتشر شد (اسفند ماه 1401)

هفتمین شماره از خبرنامه داخلی گروه پاترون منتشر شد (اسفند ماه 1401)

هفتمین شماره از خبرنامه داخلی گروه پاترون منتشر شد (اسفند ماه 1401) فایل با حجم کم: 32-A-07-00 مجله داخلی پاترون – شماره 7 – اسفند ماه 1401 – فایل حجم کم فایل با حجم بالا: 32-A-07-00 مجله داخلی پاترون – شماره 7 – اسفند ماه 1401 – فایل حجم بالا آنچه در این شماره می‌خوانید:… READ MORE

ششمین شماره از خبرنامه داخلی گروه پاترون منتشر شد (دی ماه 1401)

ششمین شماره از خبرنامه داخلی گروه پاترون منتشر شد (دی ماه 1401)

ششمین شماره از خبرنامه داخلی گروه پاترون منتشر شد (دی ماه 1401) فایل با حجم کم: 32-A-06-02 مجله داخلی پاترون-شماره 6-دی ماه 1401-فایل کم حجم فایل با حجم بالا: 32-A-06-02 مجله داخلی پاترون-شماره 6-دی ماه 1401-فایل حجم بالا آنچه در این شماره می‌خوانید: گفتگو با مدیر مجتمع فولاد کیمیا   گفتگو با عضو هیئت مدیره… READ MORE

پنجمین شماره از خبرنامه داخلی گروه پاترون منتشر شد (آبان ماه 1401)

پنجمین شماره از خبرنامه داخلی گروه پاترون منتشر شد (آبان ماه 1401)

پنجمین شماره از خبرنامه داخلی گروه پاترون منتشر شد (آبان ماه 1401) فایل با حجم کم: 32-A-05-00 مجله داخلی پاترون – شماره 5 – آبان ماه 1401 – فایل کم حجم فایل با حجم بالا: 32-A-05-00 مجله داخلی پاترون – شماره 5 – آبان ماه 1401 – فایل حجم بالا آنچه در این شماره می‌خوانید:… READ MORE

چهارمین شماره از خبرنامه داخلی گروه پاترون منتشر شد (مهر ماه 1401)

چهارمین شماره از خبرنامه داخلی گروه پاترون منتشر شد (مهر ماه 1401)

چهارمین شماره از خبرنامه داخلی گروه پاترون منتشر شد (مهر ماه 1401) فایل با حجم کم: 33-A-12-00 مجله داخلی پاترون – شماره 4 – مهر ماه 1401 – فایل کم حجم فایل با حجم بالا: 33-A-12-00 مجله داخلی پاترون – شماره 4 – مهر ماه 1401 – فایل با حجم بالا در این شماره می‌خوانید:… READ MORE

سومین شماره از خبرنامه داخلی گروه پاترون منتشر شد (شهریور ماه 1401)

سومین شماره از خبرنامه داخلی گروه پاترون منتشر شد (شهریور ماه 1401)

سومین شماره از خبرنامه داخلی گروه پاترون منتشر شد (شهریور ماه 1401) فایل با حجم کم: 33-A-03-00 مجله داخلی پاترون – شماره 3 – شهریور 1401 – فایل کم حجم فایل با حجم بالا: 33-A-03-00 مجله داخلی پاترون – شماره 3 – شهریور 1401 – فایل با حجم بالا در این شماره می‌خوانید: مصاحبه با… READ MORE

دومین شماره از خبرنامه داخلی گروه پاترون منتشر شد (مرداد ماه 1401)

دومین شماره از خبرنامه داخلی گروه پاترون منتشر شد (مرداد ماه 1401)

دومین شماره از خبرنامه داخلی گروه پاترون منتشر شد (مرداد ماه 1401) فایل با حجم کم: 33-A-01-00 مجله داخلی پاترون – شماره 2 – مرداد 1401 – فایل با کم حجم فایل با حجم بالا:33-A-01-00 مجله داخلی پاترون – شماره 2 – مرداد 1401 – فایل با حجم بالا در این شماره می‌خوانید: -مصاحبه با… READ MORE

اولین شماره خبرنامه داخلی گروه پاترون منتشر شد

اولین شماره خبرنامه داخلی گروه پاترون منتشر شد

اولین شماره خبرنامه داخلی گروه پاترون منتشر شد (تیرماه 1401) فایل با حجم کم: 33-A-01-00 مجله داخلی پاترون – شماره 1 – تیر 1401 – فایل کم حجم فایل با حجم بالا: 33-A-01-00 مجله داخلی پاترون – شماره 1 – تیر 1401 – فایل با حجم بالا در اولین شماره خبرنامه می‌خوانید: -مصاحبه با رئیس… READ MORE