مریم سرلکی

مریم سرلکی

مریم سرلکی

کارشناس حسابداری

پاترون یعنی اندیشه متفاوت و تحقق ایده ها

2