محمود نایب

این مقاله در مجله چیلان، سال دوم، شماره سوم، آذر ماه ۱۳۹۷، شماره ویژه نمایشگاه بین المللی متافو، به چاپ رسیده است.

درصد بهینه مصرف آهن اسفنجی برای کوره های القایی
محمود نایب
کارشناس فروش گروه پاترون

آهن در طبیعت به صورت خالص

2