شمش کدام طرف با کستینگ پات و کدام طرف با روغن ریخته‌گری بوده است؟

شمش کدام طرف با کستینگ پات و کدام طرف با روغن ریخته‌گری بوده است؟

فکر میکنید شمش کدام طرف با کستینگ پات(پودر ریخته‌گری پاترون) و کدام طرف با روغن ریخته‌گری بوده است؟

#پودر_ریخته_گری #کستینگ_پات #پاترون #پودر_ریخته_گری #روغن #ریخته_گری

کستینگ پات

کستینگ پات

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.