حمید وکیل نژاد

این مقاله در مجله پردازش، سال دوازدهم، شماره ۱۰۸ و ۱۰۹، مرداد و شهریور ۱۳۹۶، از صفحه ۱۴۶ تا صفحه ۱۴۹ به چاپ رسیده است.
نویسنده:
 محمدحمید وکیل نژاد، کارشناس تحقیق و توسعه سابق شرکت دانش بنیان گروه پاترون و کارشناس ارشد

این مقاله در مجله صنعت نسوز، شماره هشتم، تابستان ۱۳۹۶، از صفحه ۵۸ تا صفحه ۷۲ به چاپ رسیده است.
روش ساخت زمینه مولایتی در شرکت الکم
چگونه در دیرگدازها زمینه مولایتی ایجاد کنیم؟

برگردانندگان:
محمدحمید وکیل­ نژاد۱*، حسن بداغی۲، محسن امین۳
۱ کارشناس

2