حضور گروه پاترون در نمایشگاه بین المللی صنعت فولاد ۲۰۱۶

نمایشگاه ایران متافو۲۰۱۶

حضور گروه پاترون در نمایشگاه بین المللی صنعت فولاد  ۲۰۱۶