امیر حسین یوسف بیگی

این مقاله در سمپوزیوم فولاد ۹۷ منتشر گردیده است.


عوامل تاثیر گذار بر مصرف الکترود گرافیتی و راهکار های جامع کاهش مصرف
 
امیر حسین یوسف بیگی[۱]، حسن بداغی۱

گروه پات روشان نیکتا


چکیده
الکترود گرافیتی در فرایند ذوب فولاد در کوره های

استفاده از هوش مصنوعی در تعمیر و نگهداری نسوزها
مطلب منتشر شده در مجله صنعت نسوز، شماره زمستان ۹۷، صفحه ۳۲ تا ۳۵
نوشته: پراکش بهارتی، مدیر ارشد کلدریس
ترجمه: امیرحسین یوسف بیگی، گروه دانش بنیان پاترون
ویرایش: حسام ادیب


اولین انقلاب صنعتی

این مقاله در مجله پردازش، شماره ۱۱۸ و ۱۱۹، شهریور و مهر ۱۳۹۷، از صفحه ۶۴ تا ۶۶ به چاپ رسیده است.

بررسی میزان مصرف الکترود گرافیتی در کوره های قوس الکتریکی

ترجمه و تالیف: امیر حسین یوسف بیگی
کارشناس مهندسی فروش

2