۸ ذوب با نسوزهای پاتیل پاترون

۸ ذوب با نسوزهای پاتیل پاترون

۸ ذوب با پاتیل ۲۰ تن گویای کیفیت صفحه اسلاید گیت، نازل درونی و نازل بیرونی گروه پاترون

Patron 209 صفحه اسلاید گیت دریچه کشویی نازل درونی نازل پاتیل داخلی بیرونی خارجی ریخته گری ۱

 

Eight (8) Heats of 20 ton Ladle with Patron Group Slide Gate Plate, Ladle Nozzle & Collector Nozzle

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.