مهدیه گوینده

مهدیه گوینده

مهدیه گوینده

مدیر خرید

حامی شما در هر زمان و مکان هستیم.

این یادداشت به قلم خانم مهدیه گوینده، مدیر بازرگانی خارجی گروه دانش بنیان پاترون در روزنامه صمت مورخ ۱۰ مرداد ۱۳۹۷ در صفحه ۲ به چاپ رسیده است.این روزها بحث نوسانات ارزی و مشکلات انتقال ارز داغ است اما داغتر

2