مهدیه گوینده

این یادداشت به قلم خانم مهدیه گوینده، مدیر بازرگانی خارجی گروه دانش بنیان پاترون در روزنامه صمت مورخ ۱۰ مرداد ۱۳۹۷ در صفحه ۲ به چاپ رسیده است.این روزها بحث نوسانات ارزی و مشکلات انتقال ارز داغ است اما داغتر

2