محصولات گروه پاترون

محصولات گروه پاترون

محصولات گروه پاترون:

پاترکس (پودر پوشاننده سطح پاتیل و تاندیش)

پاتروکست (انواع جرم ریختنی)

پاتروکوت (انواع جرم عایق)

گرین پات (ملات کرومیتی یا سبز)

کستینگ پات (پودر قالب ریخته گری)

محصولات دیگر گروه پاترون:

الکوپات: پوشاننده الکترود گرافیتی کوره های قوس الکتریکی، جهت کاهش مصرف

اینگوپات: پودر روانکار ریخته گری اینگات

دلتاپات: دلتای سقف کوره های قوس الکتریکی و قطعات نسوز ریختنی دیگر

لوله لنس اکسیژن

محصولات گروه پاترون

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.