سمیه کریمی

سمیه کریمی

سمیه کریمی

کارمند فروش

اساس کار پاترون، کسب رضایت مشتریان است.

2