سمیه کریمی

سمیه کریمی

سمیه کریمی

کارشناس فروش

اساس کار پاترون، کسب رضایت مشتریان است.

2