حسین یوسفیان

حسین یوسفیان

حسین یوسفیان

مدیر برنامه ریزی

با ما تجربه کنید هر آنچه را فکر می کنید.

این مقاله در مجله پردازش، سال شانزدهم، شماره 142 و 143، مهر و آبان 1399 به چاپ رسیده است که نسخه کاملتر آن در اینجا قابل مطالعه است.

ضرورت برخورداری از دانش مدیریت داده‌ها و هوشمندی کسب و کار (BI)

سارا اصغری : همواره این شرکت‌های دانش‌بنیان بوده‌اند که در شرایط سخت تحریم‌ها قادر شده‌اند که نیازهای داخلی بسیاری از صنایع مختلف را پاسخگو باشند. یکی از شرکت‌های دانش‌بنیانی که در صنعت نسوز پیشگام بوده، گروه پاترون است که با هدف

این مقاله در مجله چیلان، شماره 92، مهرماه 1399، صفحه 88 به چاپ رسیده است.

چالشهای توسعه صنعت نسوز ایران
حسام ادیب
رئیس هیئت مدیره گروه دانش بنیان پاترون

تحریمها جلوی واردات محصولات نسوز را گرفته یا بسیار محدود کرده است. ذخایر

2