حسین یوسفیان

حسین یوسفیان

حسین یوسفیان

مدیر برنامه ریزی

با ما تجربه کنید هر آنچه را فکر می کنید.


این مقاله در مجله چیلان، سال پانزدهم، شماره ۸۷، آذرماه ۱۳۹۸، صفحه ۸۰ به چاپ رسیده است.
 
دانش و شهامت دو بال بهبود هر سازماننگاهی به سهم نسوز در بهای تمام شده فولاد
 
حسام ادیبرئیس هیئت مدیره گروه دانش بنیان پاترون
مصرف نسوز


این مقاله در مجله پردازش، شماره ۱۳۰ و ۱۳۱، شهریور و مهر ۱۳۹۸، از صفحه ۸۶ تا ۹۰ به چاپ رسیده است.
 
ضریب مصرف الکترود گرافیتی و تحلیل آن
 
حسام ادیب
رئیس هیئت مدیره گروه دانش بنیان پاترون
 
در کارخانجات فولادسازی با روش کوره


این مطلب در مجله چیلان شماره ۸۶، سال پانزدهم، مهرماه ۱۳۹۸ منتشر گردیده است.
 
توازن قیمت در زنجیره فولاد
حسام ادیب
رئیس هیئت مدیره گروه دانش بنیان پاترون
 
یک اقتصاد پویا نیازمند ایجاد امنیت برای همه بازیگران آن است. هرگاه دولتها با مداخله در

این مقاله در مجله پردازش شماره ۱۲۶ و ۱۲۷، اردیبهشت و خرداد ۱۳۹۸، از صفحه ۳۰ الی ۳۲ به چاپ رسیده است.

کاهش ضریب مصرف الکترود گرافیتی
حسام ادیب
رئیس هیئت مدیره گروه دانش بنیان پاترون

از حدود ۲ سال پیش الکترود گرافیتی

2