حسین یوسفیان

حسین یوسفیان

حسین یوسفیان

مدیر برنامه ریزی

با ما تجربه کنید هر آنچه را فکر می کنید.

این مقاله در مجله چیلان، شماره 88، سال پانزدهم، بهمن ماه 1398، صفحه 69 به چاپ رسیده است.

پایداری تامین و نیاز صنعت فولاد ایران به دیجیتالی شدن
حسام ادیب
رئیس هیئت مدیره گروه دانش بنیان پاترون

در سالهای پیش رو، کاهش

این مقاله در مجله پردازش، شماره 136 و 137، اسفند 1398، از صفحه 36 تا 38 به چاپ رسیده است.


با این همه فولاد ساختمانی چه کنیم؟
حسام ادیب
رئیس هیئت مدیره گروه دانش بنیان پاترون
برنامه تولید 55 میلیون تن فولاد در سال

این مصاحبه در روزنامه صمت، شماره 1473، مورخ 3 اسفند 1398، صفحه 11 منتشر شده است.

رشته‌های مهندسی معدن، نیازهای صنایع معدنی را پاسخ نمی‌دهند
مهندسان پای کوره‌های آتشین آبدیده می‌شوند

 
سارا اصغری صنایع معدنی 03 اسفند 1398 - 11:43

بخش قابل توجهی از نیازهای

مصاحبه با آقای مهندس حسام ادیب، رئیس هیئت مدیره گروه دانش بنیان پاترون که در روزنامه صمت، شماره 1464 مورخ 16 بهمن 1398، صفحه 11، به چاپ رسیده است.


نقدینگی، نقدینگی و نقدینگی مهم‌ترین مشکلی که حل‌شدنی است


شرکت‌های دانش‌بنیان را دیگر


این مقاله در مجله چیلان، سال پانزدهم، شماره ۸۷، آذرماه ۱۳۹۸، صفحه ۸۰ به چاپ رسیده است.
 
دانش و شهامت دو بال بهبود هر سازماننگاهی به سهم نسوز در بهای تمام شده فولاد
 
حسام ادیبرئیس هیئت مدیره گروه دانش بنیان پاترون
مصرف نسوز

2