حسام ادیب

حسام ادیب

حسام ادیب

رئیس هیئت مدیره

رشد پاترون بر رشد مشتریان و تامین کنندگان آن استوار است

این مقاله در مجله چیلان، شماره 96، اردیبهشت 1400، صفحه 94 و 95 به چاپ رسیده است.

موانع تولید در توسعه صنعت نسوز
حسام ادیب
گروه پاترون




صنعت نسوز به عنوان یکی از صنایع وابسته به صنعت فولاد، فارغ از موانع و

این مقاله در مجله پردازش، سال شانزدهم، شماره 142 و 143، مهر و آبان 1399 به چاپ رسیده است که نسخه کاملتر آن در اینجا قابل مطالعه است.

ضرورت برخورداری از دانش مدیریت داده‌ها و هوشمندی کسب و کار (BI)

2