امیر حسین یوسف بیگی

امیر حسین یوسف بیگی

امیر حسین یوسف بیگی

کارشناس مهندسی فروش

هنر پاترون مهندسی محصولات با توجه به نیاز شماست.

این مقاله در مجله پردازش، شماره ۱۱۸ و ۱۱۹، شهریور و مهر ۱۳۹۷، از صفحه ۶۴ تا ۶۶ به چاپ رسیده است.

بررسی میزان مصرف الکترود گرافیتی در کوره های قوس الکتریکی

ترجمه و تالیف: امیر حسین یوسف بیگی
کارشناس مهندسی فروش

این مقاله در ماهنامه پردازش، سال سیزدهم، شماره مرداد ۱۳۹۷، از صفحه ۱۰۴ تا ۱۱۰ به چاپ رسیده است.

مصرف مکانیکی الکترودهای گرافیتی در کوره های قوس الکتریکی
ترجمه و تالیف: امیرحسین یوسف بیگی
کارشناس مهندسی فروش گروه پاترون

مقدمه:
از منظر اقتصادی

بررسی سناریوهای محتلف برای انتخاب ظرفیت کوره القایی مناسب
امیر حسین یوسف بیگی- مهندس فروش گروه پاترون

این مقاله در مجله چیلان، سال سیزدهم، شماره ۷۹، اردیبهشت ماه ۱۳۹۷، از صفحه ۷۱ تا ۷۵ به چاپ رسیده است.

مقدمه:
یکی از دغدغه

تاثیر پیش گرم ضایعات بر بهره وری تولید در کوره های القایی
امیر حسین یوسف بیگی- مهندس فروش گروه پاتروناین مقاله در مجله پردازش، شماره ۱۱۲ و ۱۱۳، دی و بهمن ۱۳۹۶، صفحه ۱۱۸ تا ۱۲۱ به چاپ رسیده است.
جهت دریافت

2