امیر حسین یوسف بیگی

امیر حسین یوسف بیگی

امیر حسین یوسف بیگی

کارشناس مهندسی فروش

هنر پاترون مهندسی محصولات با توجه به نیاز شماست.

این مقاله در سمپوزیوم فولاد ۹۷ منتشر گردیده است.


عوامل تاثیر گذار بر مصرف الکترود گرافیتی و راهکار های جامع کاهش مصرف
 
امیر حسین یوسف بیگی[۱]، حسن بداغی۱

گروه پات روشان نیکتا


چکیده
الکترود گرافیتی در فرایند ذوب فولاد در کوره های

استفاده از هوش مصنوعی در تعمیر و نگهداری نسوزها
مطلب منتشر شده در مجله صنعت نسوز، شماره زمستان ۹۷، صفحه ۳۲ تا ۳۵
نوشته: پراکش بهارتی، مدیر ارشد کلدریس
ترجمه: امیرحسین یوسف بیگی، گروه دانش بنیان پاترون
ویرایش: حسام ادیب


اولین انقلاب صنعتی

این مقاله در مجله پردازش، شماره ۱۱۸ و ۱۱۹، شهریور و مهر ۱۳۹۷، از صفحه ۶۴ تا ۶۶ به چاپ رسیده است.

بررسی میزان مصرف الکترود گرافیتی در کوره های قوس الکتریکی

ترجمه و تالیف: امیر حسین یوسف بیگی
کارشناس مهندسی فروش

این مقاله در ماهنامه پردازش، سال سیزدهم، شماره مرداد ۱۳۹۷، از صفحه ۱۰۴ تا ۱۱۰ به چاپ رسیده است.

مصرف مکانیکی الکترودهای گرافیتی در کوره های قوس الکتریکی
ترجمه و تالیف: امیرحسین یوسف بیگی
کارشناس مهندسی فروش گروه پاترون

مقدمه:
از منظر اقتصادی

2