امیر حسین یوسف بیگی

امیر حسین یوسف بیگی

امیر حسین یوسف بیگی

کارشناس مهندسی فروش

هنر پاترون مهندسی محصولات با توجه به نیاز شماست.

استفاده از هوش مصنوعی در تعمیر و نگهداری نسوزها
مطلب منتشر شده در مجله صنعت نسوز، شماره زمستان ۹۷، صفحه ۳۲ تا ۳۵
نوشته: پراکش بهارتی، مدیر ارشد کلدریس
ترجمه: امیرحسین یوسف بیگی، گروه دانش بنیان پاترون
ویرایش: حسام ادیب


اولین انقلاب صنعتی

این مقاله در مجله پردازش، شماره ۱۱۸ و ۱۱۹، شهریور و مهر ۱۳۹۷، از صفحه ۶۴ تا ۶۶ به چاپ رسیده است.

بررسی میزان مصرف الکترود گرافیتی در کوره های قوس الکتریکی

ترجمه و تالیف: امیر حسین یوسف بیگی
کارشناس مهندسی فروش

این مقاله در ماهنامه پردازش، سال سیزدهم، شماره مرداد ۱۳۹۷، از صفحه ۱۰۴ تا ۱۱۰ به چاپ رسیده است.

مصرف مکانیکی الکترودهای گرافیتی در کوره های قوس الکتریکی
ترجمه و تالیف: امیرحسین یوسف بیگی
کارشناس مهندسی فروش گروه پاترون

مقدمه:
از منظر اقتصادی

بررسی سناریوهای محتلف برای انتخاب ظرفیت کوره القایی مناسب
امیر حسین یوسف بیگی- مهندس فروش گروه پاترون

این مقاله در مجله چیلان، سال سیزدهم، شماره ۷۹، اردیبهشت ماه ۱۳۹۷، از صفحه ۷۱ تا ۷۵ به چاپ رسیده است.

مقدمه:
یکی از دغدغه

2