#استراتژی: دیتابیس اطلاعاتی

#استراتژی: دیتابیس اطلاعاتی

در سازمان شما پایگاه داده (Data Base) جهت جمع آوری اطلاعات عملکرد تجهیزات وجود دارد؟ 

اطلاعات دقیق از نحوه عملکرد تجهیزات چه کمکی می کند؟

Patron 019

 

 

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.