#استراتژی: رعایت ایمنی اقتصادی است؟

#استراتژی: رعایت ایمنی اقتصادی است؟

آیا تا کنون از دیدگاه اقتصادی به موضوع ایمنی در محیط کار نگریسته اید؟ کدام اقتصادی تر است؟

ایمنی در حد استاندارد یا ایمنی در سطح ارزان؟

Patron 018

 

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.