#استراتژی: حلقه های زنجیره ارزش

#استراتژی: حلقه های زنجیره ارزش

تا چه حد با حلقه بعدی زنجیره تولید خود آشنایی دارید؟

آیا نیازمندیها و منافع حلقه بعدی را و رابطه محصول خود با آنها را می شناسید؟

Patron 021

 

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.