#استراتژی: بهبود شایستگی های درونی

#استراتژی: بهبود شایستگی های درونی

عوامل محیطی بی تردید روی کسب و کار اثرگذارند.

اما شایستگی های درونی سازمان را چگونه بهبود می دهیم؟

برنامه ای وجود دارد؟

 

Patron 016

 

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.